ada_projekt_001

Projekt o nr RPO.03.01.01-20-0225/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

„Z ADĄ MOŻNA WIĘCEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku”

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości usług Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w B-stoku dla 8 dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o niepełnosprawności w terminie od września 2017 do sierpnia 2018 r., poprzez dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie czasu dostępności placówki, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe umiejętności zawodowe, a co za tym idzie rozszerzenie oferty TPP ADA o dodatkowe zajęcia.

W ramach projektu 8 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub niepełnosprawności objętych zostanie profesjonalną opieką edukacyjną i terapeutyczną, poprzez dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb dzieci, wydłużenie godzin pracy Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w B-stoku i zapewnienie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci uczestniczące w projekcie obok wydłużonej opieki edukacyjnej w sobotę i w okresie przerwy wakacyjnej będą mogły skorzystać z profesjonalnej opieki specjalistów i terapeutów w zakresie: zajęć edukacyjnych z elementami sensoplastyki, zajęć usprawniających komunikację poprzez muzykę i ruch, zajęć pedagogicznych z elementami terapii ręki, zajęć z elementami terapii wzroku i słuchu oraz zajęć rehabilitacyjnych. Dodatkowo w ramach projektu prowadzona będzie grupa wsparcia dla rodziców w formie warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta również 2 nauczycieli zatrudnionych w TPP ADA w B-stoku w postaci kursu i szkoleń doskonalących ich umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość projektu: 142 096,25 zł, w tym dofinansowanie EFS: 120 753,25 zł