image002

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/TPP-­‐EFS/2018

 

prowadzone w trybie rozeznania rynku

 

Ewa Jarmołajew prowadząca Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku, w skład którego wchodzi Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA w Białymstoku, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z alternatywnej komunikacji PECS – 1 poziom w ramach projektu „Z ADĄ POTRAFIMY WIECEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-­‐20-­‐0310/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacjiprzedszkolnej.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku

 

Adres siedziby: ul. Kalinowa 15A, 15-­‐809 Białystok

 

NIP: 542-­‐185-­‐49-­‐14

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie kadry i rodziców w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ADA w Białymstoku, ul. Antoniukowska 21.

 

Szkolenie z PECS – 1 poziom skierowane do 12 nauczycieli zatrudnionych w ZPO Ada oraz 6 rodziców winno obejmować minimum 13 godzin szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej PECS. Prowadzący muszą posiadać doświadczenie (minimum 10 szkoleń w ostatnim roku kalendarzowym) oraz stosowne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia podobnych szkoleń w zakresie PECS. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenie.

 

Termin: 28-­‐29 października 2018 r.

 

Miejsce szkolenia: Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku ul. Antoniukowska 21 w Białymstoku.

 

 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Z ADĄ POTRAFIMY WIECEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku”.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesyzamawiającego przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia.

 

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY

 

Wykonanie zamówienie ustala się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

80500000 -­‐ 9 – Usługi szkoleniowe

 

IV. PODSTAWA PRAWNA

 

W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-­‐2020.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY

 

 

 

Projekt „Z ADĄ POTRAFIMY WIĘCEJ -­‐ podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-­‐20-­‐0310/18 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby Wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu:

 

a)      są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

 

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

 

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykonawca składając ofertę, akceptuje treść zapytania wraz z załącznikami bez zastrzeżeń.

 

 1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2).

 

 1. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem iprzeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI Cena brutto za usługę – waga 100%

 

 1. Punktacja jest przyznawana na każdą część zamówienia odrębnie.

 

 1. Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto – łączna wartość zamówienia wskazana w poszczególnych częściach zamówienia – w załączniku nr 1.

 

 1. Ocena w ramach kryterium cenowego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc = Cn / Co x 100pkt

 

gdzie:   Cn – najniższa zaproponowana cena brutto;

 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie;

 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny.

 

 1. Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

 

 1. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć orygina ł lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 

 

Projekt „Z ADĄ POTRAFIMY WIĘCEJ -­‐ podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-­‐20-­‐0310/18 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

 

 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
 4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
 5. Forma oferty:

 

a)       Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

 

b)      Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

c)       Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.

 

VIII. OFERTA I ZAŁĄCZNIKI

 

Kompletna oferta powinna zawierać:

 

 1. Ofertę Wykonawcy wg formularza z podziałem na poszczególne części zamówienia załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].

 

 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [załącznik nr 2].

 

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

 

 1. Każda strona załączników musi być podpisana przez Wykonawcę.

 

IX.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jestMałgorzata Nieroda, tel.: 500 53 33 22, e-­‐mail: nieroda.malgorzata@gmail.com oraz projektADA1@wp.pl.

 

 1. X.   MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Oferty winny być składane osobiście, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Zespół Placówek Oświatowych ADA ul. Kalinowa 15A, 15-­‐809 Białystok. Dopuszcza się również możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres e-­‐mail projektADA1@wp.pl.

 

 1. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym [załącznik 1] wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych ADA ul. Kalinowa 15A lub naadres poczty elektronicznej: nieroda.malgorzata@gmail.com oraz projektADA1@wp.pl.

 

 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 1. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-­‐ mail.

 

 1. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy:

 

 

 

Projekt „Z ADĄ POTRAFIMY WIĘCEJ -­‐ podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-­‐20-­‐0310/18 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

 

a)     wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 

b)     postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

 

c)     jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego;

 

d)     jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

 

Zapraszam do współpracy.

 

Ewa Jarmołajew

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 oferta szkolenie

Załącznik nr 2 oświadczenie