Projekt o nr RPO.03.01.01-20-0310/18

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Z ADĄ POTRAFIMY WIĘCEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej

Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku

                                                                                                    

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości usług Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w B-stoku dla 12 dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub
o niepełnosprawności od września 2018 do września 2019 r. poprzez adaptację pomieszczeń budynku i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, wzbogacenie warsztatu pracy 12 nauczycieli o nowe umiejętności zawodowe, aby rozszerzyć ofertę placówki oraz wsparcie 6 rodziców dzieci, którzy potrzebują alternatywnych form komunikacji.

W ramach projektu 12 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub niepełnosprawności- poprzez dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb dzieci i zapewnienie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów – objętych zostanie profesjonalną opieką edukacyjną i terapeutyczną. Dzieci uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z profesjonalnej opieki specjalistów i terapeutów w zakresie: zajęć edukacyjnych z elementami arteterapii i muzykoterapii, zajęć usprawniających komunikację poprzez wprowadzenie komunikacji alternatywnej oraz zajęć w sali doświadczania świata.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta również 12 nauczycieli i nauczycieli-terapeutów zatrudnionych w TPP ADA w postaci szkoleń i studiów podyplomowych doskonalących ich umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dla nauczycieli służy poprawie ich kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej. Dodatkowo w ramach projektu w szkoleniu z komunikacji alternatywnej weźmie udział 6 rodziców dzieci, którzy potrzebują alternatywnych form komunikacji.

 

Wartość projektu: 222 241,00 zł, w tym dofinansowanie EFS: 188 704,20 zł

Dokumenty projektu

KARTA ZGŁOSZENIOWA_nauczyciel

KARTA ZGŁOSZENIOWA_dziecko

KARTA ZGŁOSZENIA rodzic

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE