Zajęcia prowadzone w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Ada” pozwalają nam realizować cele, które w szczególności opierają się na:

 • zapewnieniu opieki  i  wspomaganiu  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym   i zdrowym środowisku;
 • realizację zaleceń zawartych w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
 • kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijaniu wrażliwości moralnej;
 • kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwieniu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 • rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;
 • wdrażaniu dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych;
 • wspomaganiu rozwoju mowy dzieci;
 • zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki i zabawy, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
 • integracji ze środowiskiem rówieśniczym;
 • kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania.