Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz.
133), Poradnia organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wg następujących zasad:

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym
 • miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
  i niezbędnego sprzętu.

Proponujemy (ilość i rodzaj zajęć dostosowywana do najpilniejszych potrzeb psychoedukacyjnych dziecka zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedstawionej opinii):

 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię EEG Biofeedback
 • konsultacje dla rodziców

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych.

Zobacz zdjęcia >>>

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Działania terapeutyczne mają na celu kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej.

Integracja sensoryczna

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania.    Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje organizacja docierających do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.

Wrażenia te związane są z bodźcami sensorycznymi pochodzącymi z otaczającego nas środowiska oraz z naszego organizmu. Przetwarzane są w mózgu,  który porządkuje te informacje, przekształca je, integruje z innymi odpowiednimi wrażeniami, tak by ostateczny rezultat tej aktywności był użyteczny, by stał się odpowiednią reakcją adaptacyjną.

Terapia SI kierowana jest do dzieci przejawiających dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

Aby wstępnie zorientować się, czy ewentualnie zgłosić się na konsultację do terapeuty SI, proszę wypełnić kwestionariusz dostępny na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI.

Zobacz zdjęcia >>>

EEG – Biofeedback

EEG – Biofeedback to skuteczna, nowoczesna metoda terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jest to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.
Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Ta innowacyjna metoda usprawniania pracy mózgu przeznaczona jest dla dzieci:

 • zaburzenia uwagi i nadpobudliwość (ADHD, ADD),
 • trudności w uczeniu się, dysleksja, dysortografia
 • zaburzenia zachowania i emocji, agresja
 • reakcje lękowe, nerwice, trema
 • poprawa wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
 • wspomaga m.in. leczenie autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu Tourette’a, rehabilitację w mózgowym porażeniu dziecięcym

Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci najczęściej uczą się poprzez prezentację sygnału w postaci gry, animacji, filmów. Metoda EEG – Biofeedback opiera się na rejestrowaniu informacji pochodzących z mózgu w postaci różnej częstotliwości fal mózgowych za pomocą umieszczonych na skórze głowy elektrod i wyświetlaniu tych informacji na ekranie komputera. Dziecko posiadając na bieżąco dostęp do informacji zwrotnej na monitorze – może zmieniać wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się samoregulacji. Proces ten nazywamy wyuczoną normalizacją wzorców EEG.